Adatvédelem

A Sound Work Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotv.), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi adatkezelés és adatvédelmi szabályzatot alkotja.

 Az adatkezelő neve: Sound Work Kft.

Az adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói, valamint az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Megbízottak jogosultak megismerni, akik az adatkezelés céljának megvalósításában tevékenyen részt vesznek.

Az adatkezelő elérhetőségei:

telefon: +36 30 950 1064
email: mail@hangszercenter.hu
honlap: www.hangszercenter.hu

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
törvényi felhatalmazás

Az adatkezelő címe: 1087. Budapest Luther utca 1/c

A kezelt adatok köre:

Természetes személyek esetén: családi és utónév, lakcím, telefonszám, email cím
Egyéb esetben: cégnév, székhely, telefonszám, faxszám, email cím
A Merxwebshop-vel írásbeli szerződést kötő természetes személyek esetében: név, anyja neve, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány szám
A Merxwebshop-vel írásbeli szerződést kötő jogi és egyéb személyek esetében: név, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, székhely, képviselő neve, bankszámlaszám
A Merxwebshop adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés célja:

A Sound Work Kft. a vele szerződő felek adatait a szerződésből eredő, valamint a szerződéssel összefüggő, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése és a szerződésben foglalt, illetve azon alapuló jogainak érvényesítése érdekében és céljából használja, ideértve különösen a fogyasztói panaszok kezelését, számlakiállítást, követelések behajtását.

A Sound Work Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag marketing célokra, reklám anyagok küldésére, az aktuális akcióiról való tájékoztatás, az akciókról és a Sound Work Kft.-nél jelentkező újdonságokról (pl. személyi hírek, bolt nyitása, új termékek stb.) szóló hírlevelek és elektronikus hirdetések kiküldése, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából használja.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájáruló nyilatkozat megadásától annak visszavonásáig. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Sound Work Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az adatok helyesbítése, törlése, megsemmisítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett saját maga is kérheti a Merxwebshop által tárolt adatainak helyesbítését.

A személyes adatot törölni kell, ha

  • -kezelése jogellenes;
  • -az érintett - az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
  • -az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • -az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (Ez esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.)
  • -azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett hozzájáruló a regisztráció kitöltésével tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sound Work Kft. az ott rögzített adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze és jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon kezelje és felhasználja.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatainak törlését, helyesbítését, zárolását az érintett írásban az merxwebshop@merxwebshop e-mail címre megküldött levélben kérheti.

Az adatok átadása harmadik személynek

A vásárlás során Ön elfogadja, hogy a Sound Work Kft. által a www.hangszercenter.hu webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Sound Work Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

Jogérvényesítési lehetőségek

A jogosult jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a tartalmazza.

Cookie-k

Annak érdekében, hogy a látogatóinkat nagyobb érdeklődésre számot tartó tartalommal és termékekkel tudjuk elérni, cookie-kat használunk, amelyek ehhez hasznos információt szolgáltatnak a weboldalainkon történt látogatásokról. A cookie-kat kizárólag ezeknek a céloknak az érdekében, az adatvédelmi irányelvek maximális figyelembe vétele mellett használjuk.